در اینجا چند مثال برای اینکه بتوانید از امکانات جدید جستجو استفاده کنید قرار می دهیم:

وارد فرم جستجو شده و عبارت این و آن را وارد نمایید و نتیجه بازگشتی را که هر دو عبارت "این" و "آن" هست را ببینید.

عبارت این نه آن را در فرم جستجو وارد کنید تا نتیجه بازگشتی که هر دو عبارت "این" و نه "آن"هست را ببینید.

عبارت این یا آن را در فرم جستجو وارد کرده و نتیجه بازگشتی که شامل "این" یا "آن"هست را ببینید.

عبارت "این و آن" (با نقل قول) را در فرم جستجو وارد کرده و نتیجه بازگشتی شامل عبارت "این و آن"خواهد بود.

نتایج جستجو را با انواع معیارهای مختلف می توانید فیلتر کنید. یک یا چند فیلتر برای شروع جستجو انتخاب کنید.